OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do produktów i usług oferowanych za opłatą na Stronie w momencie składania zamówienia.

Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

W kontekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży należy przez rozumieć: 

 • “Użytkownik/Użytkownicy”: podmioty, które przeglądają i konsultują Stronę, z lub bez rejestracji na niej;  
 • “Sprzedawca”: firma GFC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak lepiej uogólnione poniżej;
 •  “Klient”: konsument, który jest osobą fizyczną działającą w celach niezwiązanych z jakąkolwiek prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a) Kodeksu Konsumenta (dekret ustawodawczy nr 206/2005). 
 • “Produkt”: każdy towar, element odzieży lub akcesorium oferowane bezpośrednio do sprzedaży na stronie internetowej euthea.it. 
 •  “Usługi”: wszelkie usługi udostępniane na stronie internetowej euthea.it.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, która podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem włoskim.

Ogólne Warunki Sprzedaży nie regulują sprzedaży produktów lub świadczenia usług przez podmioty inne niż Sprzedawca, które są obecne na stronie euthea.it za pośrednictwem linków, banerów lub innych linków hipertekstowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie produktów lub usług przez osoby trzecie inne niż Sprzedawca lub za zawieranie transakcji e-commerce pomiędzy użytkownikami euthea.it, a osobami trzecimi, w odniesieniu do których zalecamy, by przed dokonaniem zakupów dokonać sprawdzenie warunków.

 1. WŁASNOŚĆ STRONY

Niniejsza strona jest własnością firmy GFC s.r.l., zarejestrowanej w Rejestrze Spółek w Turynie pod numerem, kodem podatkowym i numerem VAT 12398820014, REA TO – 1287198, z siedzibą w Turynie, Corso Re Umberto 77, uwierzytelniony e-mail: gfc@pecimprese.it.

Wszelkie zapytania i reklamacje, a także żądania zwrotów, można kierować na adres e-mail: customercare@euthea.it.

Produkty lub usługi na Stronie są oferowane do sprzedaży pod logo i zarejestrowanym znakiem towarowym EUTHEÁ, w użyciu i dostępności GFC s.r.l.. 

 1. NAWIGACJA I EWENTUALNA REJESTRACJA NA STRONIE

Użytkownik może swobodnie przeglądać, za pomocą “nawigacji”, wszystkie strony, z których składa się Witryna.

Jeśli Użytkownik zamierza przystąpić do zakupu produktów i/lub usług, oferowanych do sprzedaży na Stronie, może zarejestrować się poprzez utworzenie własnego “konta”, wypełniając specjalny formularz elektroniczny, zawierający informacje i dane wrażliwe niezbędne i/lub przydatne do celów podatkowych oraz do dostawy zakupionego produktu i przekazywania kolejnych informacji handlowych.

Rejestracja nie wiąże w żaden sposób Użytkownika z dokonaniem zakupu i może nastąpić w drodze wyboru i potwierdzenia przez Użytkownika przyciskiem “Zaloguj się/Rejestruj” (znajdującym się w prawym górnym rogu strony głównej), lub po uzewnętrznieniu chęci zakupu produktu znajdującego się w sprzedaży w Serwisie, po potwierdzeniu wyboru przyciskiem “Kontynuuj, zarejestruj się i kup”.

Po wstępnej rejestracji, dostęp do konta może odbywać się poprzez wprowadzenie danych uwierzytelniających (nazwa użytkownika i hasło), które są ściśle osobiste i nie mogą być przekazywane ani ujawniane osobom trzecim i zostały wcześniej ustalone przez użytkownika.

Wszystkie dane wprowadzone podczas rejestracji są swobodnie modyfikowalne przez Użytkownika za pośrednictwem jego konta i są przetwarzane i chronione zgodnie i dla celów europejskiego rozporządzenia 2016/679 (tzw. “GDPR”, czyli General Data Protection Regulation) oraz Kodeksu Ochrony Danych Osobowych D. Lgs. 30 czerwca 2003 r., nr 196 oraz kolejne zmiany i uzupełnienia zgodnie z Dekretem Legislacyjnym nr. 10 sierpnia 2018 r., nr. 101.

 1. METODY ZAKUPU

Publikacja produktów i usług na Stronie stanowi zaproszenie do składania ofert.

Klient może dokonać zakupu wszystkich towarów, produktów lub usług oferowanych do sprzedaży na Stronie poprzez umieszczenie wybranego produktu w tzw. “koszyku” poprzez wybranie i potwierdzenie ikony, a następnie potwierdzenie chęci dokonania zakupu.

Samo umieszczenie towaru w “koszyku” nie jest wystarczające do złożenia zamówienia, więc jeśli chcesz kontynuować zakup, musisz wybrać i potwierdzić ikonę “Realizuj zamówienie”. Następnie będziesz mógł podać swoje dane, wybrać miejsce dostawy i sposób płatności.

Po dokonaniu wyboru i wypełnieniu formularza zakupu, zamówienie może zostać automatycznie wysłane na adres podany na Stronie. Zamówienie należy zatem rozumieć jako umowną propozycję zakupu.

Składając Sprzedawcy propozycję umowy, Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu w trakcie procedury zakupu oraz w pełni akceptuje serwis i ogólne warunki sprzedaży.

Prawidłowe otrzymanie formularza zamówienia i jego przyjęcie są potwierdzane przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, wysyłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia i zawierającej numer identyfikacyjny, datę i godzinę złożenia zamówienia, wskazanie nabywanego towaru lub usługi, cenę względną wraz z opłatami prawnymi i podatkami, dane podane przez Klienta do wystawienia faktury, sposób płatności wybrany przez Klienta oraz link do ogólnych warunków sprzedaży. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia treści przekazu oraz do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o ewentualnych błędach lub brakach w celu ich usunięcia.

Po otrzymaniu propozycji zakupu, Sprzedawca zweryfikuje wprowadzone dane, rzeczywistą dostępność zamówionych produktów i rozmiarów oraz sposób płatności wybrany przez Klienta. 

Umowę sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za zawartą dopiero wtedy, gdy EUTHEÁ wyśle Klientowi osobny e-mail zawierający informację o wysyłce produktu oraz potwierdzenie zakupu, co stanowi akceptację propozycji zakupu Klienta. W tym momencie zostanie również pobrana należność za produkty objęte zamówieniem Klienta.

Produkty umieszczone w koszyku po zalogowaniu są przechowywane przez 60 minut. Po tym czasie koszyk zostanie automatycznie opróżniony.

Jeśli w tym czasie cena produktów ulegnie zmianie lub produkt stanie się niedostępny, koszyk zostanie automatycznie zaktualizowany poprzez zmianę ceny lub wskazanie, że produkt nie jest już dostępny.

Zawarta umowa jest przechowywana i archiwizowana na nośniku cyfrowym, do którego Klient ma dostęp poprzez żądanie wysłane po zalogowaniu się na swojej stronie osobistej.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane przez operatora sieci transmisji danych i zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego i/lub zakupowego Klienta.

 1. INFORMACJE O OFEROWANYCH PRODUKTACH I USŁUGACH

Wszystkie informacje dotyczące produktów i usług EUTHEÁ przeznaczonych do sprzedaży na Stronie są dostarczane zgodnie z artykułami tzw. “Kodeksu konsumenckiego” (Dekret ustawodawczy nr 206/2005 z późniejszymi zmianami).
Istotne cechy produktów są przedstawione na Stronie w ramach każdej karty produktu. Obrazy i kolory produktów oferowanych do sprzedaży na Stronie mogą nie odpowiadać rzeczywistym ze względu na ustawienia przeglądarki internetowej i/lub używanego monitora.

 1. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena produktu lub usługi oferowanej do sprzedaży na Stronie odnosi się do pojedynczej sztuki lub jednostki i zawiera podatek VAT. Koszty dostawy zwykłej są podane w koszyku przed dokonaniem płatności.  

Zwykłe koszty dostawy są wliczone w cenę zapłaconą za zakupy powyżej 80,00 euro, jeśli towar ma być dostarczony we Włoszech.

W przypadku braku zapłaty przez Klienta całości lub części ceny, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy spełnienia świadczenia na podstawie i w celach określonych w Art. 1460 Kodeksu cywilnego.  

Dla każdego zamówienia złożonego na Stronie zostanie automatycznie wystawiony rachunek zakupu, który jest również ważny dla celów gwarancji prawnej; obowiązkiem Klienta jest zażądanie wystawienia rachunku i dostarczenie wszystkich danych niezbędnych do jego realizacji, wraz z przesłaniem zamówienia zakupu. Faktura jest wystawiana na podstawie danych podanych przez Klienta w momencie składania zamówienia i zapytania, a po wystawieniu faktury nie jest możliwa jej zmiana, która odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

 1. METODY PŁATNOŚCI

Klient może zapłacić cenę zakupu w następujący sposób:

Kartą kredytową.

Przy zakupie usług za pomocą karty kredytowej należy wprowadzić kod zabezpieczający CVV2, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

W momencie zawierania transakcji online, operator karty kredytowej autoryzuje tylko kwotę niezbędną do zapłaty za dokonany zakup. Kwota dotycząca zakupionego produktu lub usługi zostanie faktycznie pobrana z karty kredytowej Klienta w momencie wysłania do Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o wysyłce produktu oraz potwierdzenie zakupu.

W każdym przypadku anulowania lub nieskuteczności zamówienia, Sprzedający zażąda jednocześnie anulowania uzyskanego upoważnienia i zwolnienia kwoty zobowiązania, którego termin zależy wyłącznie od systemu bankowego.

Podczas dokonywania płatności Klient zostanie przekierowany na stronę platformy Stripe, gdzie faktycznie nastąpi płatność. Sprzedawca zwraca również uwagę, że nie jest w stanie poznać informacji dotyczących karty kredytowej Kupującego, ponieważ są one przekazywane w sposób bezpieczny za pośrednictwem Stripe do wystawcy karty, odpowiedzialnego za transakcję i nie prowadzi w tym zakresie żadnej bazy danych. W żadnym wypadku Sprzedawca nie może być zatem pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze lub niewłaściwe użycie kart kredytowych przez osoby trzecie podczas płacenia za produkty zakupione na Stronie. 

Płatność przez Paypal.

Zakupy w Witrynie mogą być dokonywane przy użyciu systemu PayPal jako instrumentu płatniczego. W takim przypadku Klient zostanie przekierowany na stronę w serwisie PayPal, gdzie po podaniu adresu e-mail i hasła do swojego konta osobistego będzie mógł zapłacić za zamówienie.

Kwota zamówienia zostanie pobrana z konta PayPal w momencie wysłania do Klienta maila z informacją o wysyłce produktu i dowodem zakupu.

Zamówienie opłacone przez PayPal może zostać poddane bezpośrednio “sprawdzeniu autentyczności” przez PayPal w celu ustalenia rzeczywistego właściciela konta, o czym Klient zostanie powiadomiony e-mailem.

Jeśli PayPal poinformuje GFC s.r.l. o jakiejkolwiek nieprawidłowości, Sprzedawca anuluje zamówienie, informując o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przedpłata przelewem bankowym.

W przypadku płatności przelewem z góry, skuteczność zakupu zostaje wstrzymana do czasu zaksięgowania należności na rachunku bankowym wskazanym przez Sprzedawcę w momencie składania zamówienia. Przelew zostanie wykonany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania e-maila potwierdzającego otrzymanie zamówienia i w tym samym terminie zostanie przesłany przez Klienta w kopii za pośrednictwem:

 • zwykły e-mail: customercare@euthea.it

 • certyfikowaną pocztą elektroniczną (tylko w przypadku przesyłek wysłanych pocztą certyfikowaną):

  gfc@pecimprese.it;

Zaksięgowanie kwoty przelanej na konto sprzedającego nastąpi w ciągu ośmiu dni roboczych od otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, po tym czasie – w przypadku braku wpłaty – zamówienie zostanie uznane za automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. W uzasadnieniu przelewu bankowego należy podać: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, numer referencyjny zamówienia oraz datę złożenia zamówienia.

7. DOSTAWA

Zamówienia na zakupione produkty i usługi są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 17.00. Zamówienia złożone po godzinie 17:00 w piątek będą realizowane w najbliższy poniedziałek. Produkty są dostarczane przez firmę kurierską BRT s.p.a. lub inne firmy należące do grupy DPD od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, na wszystkich obszarach Włoch, z wyjątkiem Livigno, Campione d’Italia i Republiki San Marino oraz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania określonych na stronie internetowej BRT (www.brt.it), do której następuje odniesienie. Przesyłki i dostawy nie są realizowane w soboty, niedziele i święta państwowe. Nie wysyłamy na skrzynki pocztowe. 

Ekspresowa dostawa na terenie Włoch wiąże się z kosztem w wysokości 7,00 euro obciążającym Klienta, gdy kwota zakupu jest niższa niż 80,00 euro.

Ekspresowa dostawa we Włoszech jest bezpłatna przy zakupie powyżej 80,00 €.

Dostawa do Włoch odbywa się zazwyczaj w ciągu 2 do 4 dni roboczych, a do innych krajów europejskich w ciągu 2 do 8 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Kiedy zamówienie zostanie wysłane, użytkownik otrzyma powiadomienie SMS lub e-mail na dane kontaktowe podane w momencie zakupu lub rejestracji w Witrynie, wskazujące datę i godzinę spodziewanej dostawy.

W ww. komunikacie wskazany jest również numer śledzenia przesyłki, który umożliwia jej sprawdzenie i aktualizację na stronie internetowej kuriera, a także adresy e-mail lub numery telefonów do działu obsługi klienta kuriera, z którym klient może się skontaktować w każdej potrzebie, a nawet podjąć decyzję o dostawie przesyłki w miejscu postoju (usługa ważna tylko dla dostaw na terenie Włoch). 

Jeśli dostawa nie powiedzie się, kurier powiadomi Cię SMS-em lub e-mailem o kolejnej próbie doręczenia, która nastąpi następnego dnia roboczego po nieudanej próbie doręczenia.

Jeśli druga próba również się nie powiedzie, kurier zostawi informację z Twoimi danymi kontaktowymi, a zamówienie zostanie zatrzymane na kilka dni, zanim zostanie zwrócone do nadawcy.

W przypadku, gdy podany adres jest nieprawidłowy lub nie można jednoznacznie ustalić nazwiska adresata (np. ponieważ nazwisko adresata nie jest wyświetlane na dzwonku do drzwi lub jest zastąpione numerem lub tylko inicjałami), po pierwszej nieudanej próbie doręczenia nie zostanie podjęta druga próba doręczenia, lecz zamówienie zostanie przydzielone bezpośrednio do przechowania w magazynie przewoźnika, a następnie zwrócone do nadawcy.

Aby przesyłka doszła do skutku, należy wybrać adres, pod którym ktoś będzie mógł odebrać zamówienie oraz wyraźnie podać imię i nazwisko odbiorcy; jeśli chcesz odebrać zamówienie w biurze lub na portierni, wymagane jest również podanie imienia i nazwiska osoby kontaktowej.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, bez wyjaśnień i bez ponoszenia kar umownych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub w przypadku zakupu usług od dnia zawarcia umowy oraz w granicach i w sposób określony poniżej.

Wszystkie produkty na Stronie posiadają metkę identyfikacyjną z plombą jednorazowego użytku, która jest integralną częścią zakupionego produktu i której nie wolno usuwać do momentu skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwrotu lub nie zwrócić w całości kwoty zapłaconej za zakup, w odniesieniu do tych produktów, które nie posiadają odpowiedniej metki lub które zostały zmienione w zakresie ich cech istotnych i jakościowych, lub które zostały uszkodzone, lub które były noszone i używane (z wyjątkiem przypadku zwykłego testowania odzieży w celu sprawdzenia rozmiaru i dopasowania).

Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru lub, w przypadku zakupu usług, od dnia zawarcia umowy, korzystając z następującego formularza format . 

Taka informacja powinna być wysłana w tym samym terminie 14 (czternastu) dni za pomocą:

 • zwykłego adresu e-mail: customercare@euthea.it
 • certyfikowanej poczty elektronicznej (tylko z certyfikowanych adresów pocztowych): gfc@pecimprese.it

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca poinformuje Klienta, na adres e-mail podany podczas rejestracji, o procedurach postępowania dotyczących zwrotu otrzymanego towaru lub przerwie w świadczeniu usługi.

Wszelkie koszty z tytułu wcześniejszego zakończenia świadczenia usługi lub zwrotu produktu, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi Klient.

Usługobiorca, w przypadku zakupu usług oferowanych przez Serwis, przyjmuje do wiadomości, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej całkowitym wykonaniu przez profesjonalistę i pozostaje zobowiązany do zapłaty pełnej ceny usługi za każdą część już wykonaną, w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wszelka nadwyżka zapłaconej ceny zostanie zwrócona w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy. 

Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w odniesieniu do:

a) usług, po ich całkowitym wykonaniu;

b) dostawy towarów lub usług wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych;

oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo. 

Klient zobowiązany jest do zapakowania zwracanego towaru w oryginalne opakowanie lub w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, wraz z dołączonymi akcesoriami.

 1. GWARANCJA PRAWNA

Klient będący konsumentem korzysta z ustawowej gwarancji zgodności przewidzianej w art. 128 i nast. Kodeksu Konsumenckiego. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są 24 (dwudziestocztero) miesięczną gwarancją prawną w zakresie wad zgodności, które zostaną zgłoszone Sprzedawcy w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od ich wykrycia. Brak zgodności można zgłosić Sprzedającemu z odpowiednim opisem i, jeśli to możliwe, dowodem fotograficznym, do działu obsługi klienta na adres e-mail: customercare@euthea.it .

W przypadku stwierdzenia niezgodności Klient ma prawo żądać naprawy lub wymiany produktu, a jeżeli zastosowanie powyższych środków nie jest możliwe lub jest nadmiernie uciążliwe, Klient ma prawo do obniżenia zapłaconej ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z art. 4. 130 Kodeksu Konsumenta.

Gwarancji prawnej można dochodzić bezpośrednio wobec GFC s.r.l. za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: customercare@euthea.it  

 1. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWY SĄD

W przypadku sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotyczących Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca gwarantuje od zaraz pełne przystąpienie i akceptację usługi pojednawczej “RisolviOnline”, niezależnej i instytucjonalnej usługi świadczonej przez Izbę Arbitrażową Izby Handlowej w Mediolanie, która za pomocą neutralnego i niezależnego rozjemcy umożliwia osiągnięcie porozumienia przez Internet. Więcej informacji o zasadach RisolviOnline oraz o tym, jak złożyć i opłacić wniosek pojednawczy, można znaleźć pod następującym adresem e-mail: RisolviOnline.com.

Ponadto informujemy, że Komisja Europejska udostępnia Klientom i Sprzedającym europejską platformę pozasądowego rozstrzygania sporów (ODR) pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/odr .

Niniejsza umowa podlega prawu kraju, w którym Klient jako osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania. Dla wszelkich sporów dotyczących ważności, skuteczności, interpretacji lub wykonania Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Strony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą – osobą fizyczną, właściwość terytorialną posiada sędzia właściwy dla miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu Klienta.