INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ EUTHEA.IT
W zakresie niniejszej Polityki Prywatności oznacza to:

“Użytkownik/Użytkownicy”: podmioty, które przeglądają i konsultują Stronę, dokonując przy tym rejestracji lub nie;

“Firma”: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GFC, jako administrator danych;

“Usługa”: każda usługa oraz każdy produkt, element odzieży lub akcesorium oferowane bezpośrednio do sprzedaży na Stronie euthea.it

1 – CEL

Niniejsze Zasady Prywatności opisują cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z poruszaniem się po Witrynie i korzystaniem z dostępnych Usług. Informacje te podawane są zgodnie z Rozporządzeniem UE nr. 2016/679 (GDPR), a w szczególności ma na celu dostarczenie informacji na temat celów i metod, czasu i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą przekazywać Użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi, niezależnie od celów tego łączenia.

Informacje te dotyczą wyłącznie oficjalnej strony euthea.it, a nie innych zewnętrznych stron internetowych, które użytkownik może przeglądać za pomocą linków.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, przetwarzanie, modyfikowanie, wybieranie, ekstrakcję, porównywanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, usuwanie, dystrybucję, łączenie i wszystko inne, co jest przydatne do świadczenia Usługi, w tym połączenie dwóch lub więcej takich operacji.

Korzystanie z naszych Usług i/lub rejestracja na Stronie oznacza akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności.

2 – SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH

Spółka gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe wprowadzone ręcznie przez Użytkownika i/lub pozyskane automatycznie za pośrednictwem urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, przy korzystaniu z Serwisu, np:

– gdy Użytkownik korzysta z Serwisu, składa zamówienie, zakłada konto i zarządza nim lub je modyfikuje, generuje listę życzeń lub koszyk;

– kiedy Użytkownik kontaktuje się z Firmą, wysyłając pytanie lub skargę, prosząc o pomoc, w tym pomoc posprzedażową i/lub związaną z prawem do odstąpienia od umowy lub zwrotu;

– gdy Użytkownik zwraca się do Spółki z prośbą o potwierdzenie zamówienia lub wysyłki, lub gdy Użytkownik prosi o otrzymywanie newslettera, ofert i promocji dotyczących akcji promocyjnych, oferowanych produktów i usług.

Powyższa lista ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpująca. Ponadto, podczas przeglądania Strony gromadzone są dane dotyczące przeglądania, które są przydatne lub niezbędne do weryfikacji sprawnego działania Strony oraz zapewnienia najlepszych doświadczeń podczas korzystania z niej.

3 – RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Firma może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać różne i wielorakie dane osobowe, takie jak:

 • dane osobowe, takie jak dane biograficzne (imię, nazwisko, płeć, wiek), dane dotyczące wykształcenia lub zawodu, dane antropometryczne, informacje o stanie cywilnym i/lub rodzinnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dane kontaktowe i informacje o dostawie, takie jak numery telefonów stacjonarnych lub komórkowych, adresy e-mail, adresy domowe i/lub służbowe, a nawet różne miejsca dostawy w przypadku zakupów;
 • informacje finansowe (np. numery kart kredytowych lub kont bankowych) lub dokumenty tożsamości w związku z wypełnianiem wszelkich zobowiązań w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy;
 • informacje o zakupach produktów lub świadczonych usługach, ich kosztach, ewentualnych zwrotach lub wymianach i/lub reklamacjach;
 • inne informacje dotyczące zwyczajów i preferencji zakupowych oraz zarządzania relacjami z klientami;

4 – CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe i informacje są przetwarzane w celu (i)sprzedaży online oraz wszystkich powiązanych z nią działań (ii)w celach marketingowych i reklamowych oraz dla (iii) dalszych celów.

W szczególności Spółka przetwarza dane osobowe w celu:

 1. – rejestracji na Stronie, zawarcia i realizacji zakupu, do zapłaty i wysyłki zakupionych produktów, do ewentualnego zarządzania wymianami i zwrotami, do ewentualnej gwarancji prawnej i do obsługi klienta.

Podanie tych danych w powyższych celach jest obowiązkowe, gdyż odmowa uniemożliwiłaby sfinalizowanie zakupu;

 1. – oferowania informacji handlowych o swoich produktach i usługach, takich jak promocje, rabaty i inne spersonalizowane usługi, wysyłania newsletterów lub innych komunikatów marketingowych, przeprowadzania ankiet i badań, analiz rynku dla Użytkowników;

– analizowania kontaktów, zainteresowań, preferencji i zwyczajów zakupowych Użytkownika z Firmą oraz tworzenia na ich podstawie indywidualnych lub zbiorczych profili, w celu zaoferowania Użytkownikowi lepszych doświadczeń zakupowych. Firma może również wykorzystywać dane osobowe do tworzenia grup lub przeprowadzania analiz statystycznych i rynkowych, mających na celu identyfikację produktów i/lub usług najbardziej interesujących dla jej użytkowników.

Podanie tych danych jest dobrowolne i w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Odmowa podania danych osobowych w powyższych celach nie uniemożliwia użytkownikowi dokonania zakupu, ale Spółka może nie informować użytkownika o inicjatywach reklamowych i marketingowych;

 1. Odmowa podania danych osobowych w powyższych celach nie uniemożliwia użytkownikowi dokonania zakupu, ale Spółka może nie informować użytkownika o inicjatywach reklamowych i marketingowych;

Przekazanie tych danych do wyżej wymienionych celów jest obowiązkowe, ponieważ stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, któremu administrator danych podlega z mocy prawa.

5 – PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje i dane osobowe, lub niektóre z nich, mogą być udostępniane, przetwarzane lub przekazywane do:

 • pracowników i współpracowników Spółki lub osób trzecich, takich jak dostawcy lub partnerzy biznesowi Spółki;
 • podmiotów zewnętrznych, które wykonują funkcje związane i niezbędne do funkcjonowania Serwisu, takie jak, wyłącznie tytułem przykładu, wszelkie osoby trzecie, które zapewniają pakowanie lub wysyłkę towarów, lub przetwarzają płatności elektroniczne i przeprowadzają kontrole antyfraudowe, lub które zarządzają systemem komputerowym i bazą danych Klientów, pomoc i doradztwo w zakresie marketingu, analizy rynku lub promocji, pomoc i doradztwo w zakresie spraw księgowych, administracyjnych, prawnych, podatkowych i finansowych;
 • następców prawnych Firmy, w przypadku finansowych lub majątkowych operacji reorganizacyjnych (np. poprzez fuzje lub podziały, restrukturyzację korporacyjną, dobrowolną likwidację lub procedury upadłościowe), lub gdy prawo dostępu do danych jest uznawane przez przepisy prawa lub zarządzenia władz;

Spółka może również ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim:

 • zgodnie z przepisami UE lub państwa członkowskiego;
 • w przypadku postępowania sądowego lub wniosków policji lub organów sądowych;
 • w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Firmy lub społeczeństwa. W związku z tym możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim w przypadku skarg dotyczących korzystania z Witryny przez użytkownika, gdy uznamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z działaniami nielegalnymi, podejrzeniami o oszustwo lub gdy uznamy, że korzystanie z Witryny przez użytkownika jest niezgodne z warunkami Witryny.

6 – SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych Użytkownika w wyżej wymienionych celach odbywa się głównie za pomocą zautomatyzowanych i skomputeryzowanych środków, zawsze z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa przewidzianych prawem oraz z zastosowaniem procedur odpowiednich dla ich ochrony. Systemy komputerowe i oprogramowanie wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej gromadzą podczas normalnego funkcjonowania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z używaniem protokołów komunikacji internetowej.

Systemy komputerowe i firmy, które przetwarzają dane Użytkowników w imieniu Spółki, znajdują się we Włoszech i potencjalnie również w innych krajach poza Unią Europejską (“UE”). W związku z tym Państwa dane osobowe będą przekazywane, przetwarzane i przechowywane na terenie UE i poza nią. Należy pamiętać, że kraje spoza UE mogą nie mieć przepisów o ochronie danych osobowych rozwiniętych na takim samym poziomie jak te w Europie. Dalsze informacje na temat firm i krajów, których to dotyczy, zostaną udzielone na pisemny wniosek przesłany na adres e-mail: privacy@euthea.it

Dane osobowe będą przechowywane przez określony czas, ściśle związany z czasem trwania relacji biznesowych i tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce, a po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Po upływie tego okresu, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych lub w celu wykonania lub obrony praw w sądzie.

Podobnie, dane osobowe Użytkownika oraz informacje dotyczące informacji o zakupach przetwarzane w celu profilowania i w celach marketingowych będą przechowywane przez czas określony, zgodnie z okresem dozwolonym przez obowiązujące prawo, po czym zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

7 – BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Spółka stosuje określone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika przed przypadkową utratą lub bezprawnym wykorzystaniem.

Użytkownik musi być jednak uprzedzony, że nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej i pełnej ochrony danych oraz że Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, za ich ujawnienie w wyniku błędów lub nieuprawnionych działań i włamań.

Firma zachęca zatem Użytkownika do zachowania w ścisłej tajemnicy swoich danych dostępowych oraz do okresowej zmiany hasła.

8 – WŁASNOŚĆ I MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Właścicielem i osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest firma GFC s.r.l. z siedzibą w Turynie, Corso Re Umberto 77, wpisana do Rejestru Spółek w Turynie pod numerem, kodem podatkowym i numerem VAT 12398820014, e-mail: privacy@euthea.it.

Firma wyznaczyła własnego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: dpo@euthea.it


7 – POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW “COOKIES”, SYGNAŁÓW NAWIGACYJNYCH I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Firma wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory WWW, unikalne identyfikatory i inne podobne technologie na wszystkich lub niektórych stronach witryny w celu analizy dostępu do stron internetowych, personalizacji Usług, treści i przekazów reklamowych, pomiaru skuteczności promocji oraz zapewnienia zaufania i bezpieczeństwa.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji dotyczącej polityki cookies.

8 – PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w każdej chwili i bezpłatnie skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych, na dane kontaktowe podane poniżej, w celu skorzystania ze wszystkich praw uznanych przez GDPR, a w szczególności:

– uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych, poznać ich treść i pochodzenie, uzyskać do nich dostęp oraz ich kopię;

– zażądać korekty, zmiany, integracji lub aktualizacji nieprawidłowych lub niekompletnych danych;

– w każdej chwili odwołać już udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, także w odniesieniu do działań marketingowych, reklamowych lub profilowania;

– zażądać usunięcia danych osobowych, gdy nie są już one potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub gdy muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, lub gdy administrator zgłosił sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie ma nadrzędnego uzasadnionego powodu, aby administrator kontynuował ich przetwarzanie;

– zażądać od Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazać je podmiotowi innemu niż administrator danych;

– złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (http://www.garanteprivacy.it/), jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywało się zgodnie z prawem.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych prowadzonego w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych lub w celach marketingowych i profilowania. Administrator danych powstrzyma się od dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W celu zapewnienia pełnego poszanowania powyższych praw, przed przyjęciem wniosku o skorzystanie z jednego z powyższych praw, Spółka może wysłać prośbę o udzielenie informacji, w celu zweryfikowania faktycznej tożsamości wnioskodawcy lub uzyskania wyjaśnień dotyczących złożonego wniosku.

9 – ZMIANY

Niniejsze ogłoszenie może ulec zmianie. Jeśli nastąpią istotne zmiany w sposobie wykorzystania informacji o użytkowniku przez Spółkę, Spółka powiadomi użytkownika poprzez umieszczenie ich na swoich stronach i zmianę daty ostatniej aktualizacji.